लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association स्याङजा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

स्याङजा
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

063-420255, 063-420195

ईमेल