नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु खाेज्नुहाेस् । सहायताका लागि ११४५ मा फाेन गर्नुहाेस् ।

संस्थाहरू

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठन caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

नवलपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

मोरङ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Advocacy Forum

कास्की

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

बाँके

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

मोरङ

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

धनुषा

कानुनी परामर्श

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

नुवाकोट

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

सुनसरी

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

धादिङ

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

झापा

अप्रवासन

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

APEIRON Casa Nepal

सिन्धुली

आवास

APEIRON Casa Nepal

उदयपुर

आवास

Asha Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

ललितपुर

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Chhori

नुवाकोट

आवास

Chhori

ललितपुर

आवास

Chhori

ललितपुर

आवास

Chhori

काठमाडौँ

आवास

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

बारा

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

धादिङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

भक्तपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

दोलखा

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

सिन्धुपाल्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

ललितपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

दाङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

नुवाकोट

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काभ्रेपलाञ्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

नुवाकोट

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

नुवाकोट

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

उदयपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

नुवाकोट

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सल्यान

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिरहा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सल्यान

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सल्यान

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

उदयपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

नुवाकोट

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिन्धुपाल्चोक

मानसिक स्वास्थ्य

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Advocacy Forum

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Asha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Chhori

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य