लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Nepal Bar Association

अछाम

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

अछाम

उपचार सहयोग

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

अछाम

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

अर्घाखाँची

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

अर्घाखाँची

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

अर्घाखाँची

उपचार सहयोग

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अर्घाखाँची

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

अर्घाखाँची

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

बागलुङ

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

बागलुङ

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

बागलुङ

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बागलुङ

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

बागलुङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

बागलुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

बैतडी

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

बैतडी

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बैतडी

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बैतडी

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

बझाङ

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

बझाङ

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बाजुरा

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

बाजुरा

कानुनी परामर्श

District Police Office

बाजुरा

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बाँके

उपचार सहयोग

Saathi

बाँके

आवास

PDS (Nepal Public Defender Society)

बाँके

कानुनी परामर्श

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

बाँके

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

बाँके

कानुनी परामर्श

CWIN (Child Workers in Nepal)

बाँके

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

बाँके

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

बाँके

अप्रवासन

District Police Office

बाँके

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

बाँके

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Shakti Samuha

बाँके

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

बाँके

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

बाँके

प्रजनन स्वास्थ

Advocacy Forum

बाँके

कानुनी परामर्श

District Police Office

बारा

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बारा

उपचार सहयोग

PDS (Nepal Public Defender Society)

बारा

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

बारा

कानुनी परामर्श

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

बारा

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Maiti Nepal

बर्दिया

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

बर्दिया

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Saathi

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

आवास

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

District Police Office

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Shakti Samuha

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Advocacy Forum

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Maiti Nepal

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श