लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको सूचना

लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भएमा हिंसामा परेका व्यक्ति स्वयं वा हिंसामा परेका व्यक्तिका परिवार वा चिनेजानेका जोकोहिले खबर गरौं ११४५ मा निःशुल्क रुपमा फोन गरि तुरुन्त सेवा सुविधा लिन सकिन्छ । त्यसका लागि निम्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

Phone

खबर गरौं नामको टेलिफोन सेवाको नम्बर ११४५ मा फोन गर्ने

Sms

खबर गरौं ११४५ मा एसएमएस गरि समस्या राख्ने

Online

खबर गरौं वेवसाइट 
मार्फत समस्या तथा विचार लेख्ने

Helpdesk

राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालयमा स्वयं तथा पिडितलाई पठाई सेवा लिने