लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Pourakhi Nepal

अप्रवासन

Pourakhi

अप्रवासन

Nepal Bar Association

रुकुम(पश्चिम)

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

रुकुम(पश्चिम)

आवास

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रुकुम(पश्चिम)

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रुकुम(पश्चिम)

उपचार सहयोग

District Police Office

रुकुम(पश्चिम)

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

उदयपुर

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

उदयपुर

आवास

District Police Office

उदयपुर

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

उदयपुर

मानसिक स्वास्थ्य

APEIRON Casa Nepal

उदयपुर

आवास

Nepal Bar Association

तेह्रथुम

कानुनी परामर्श

District Police Office

तेह्रथुम

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

ताप्लेजुङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

ताप्लेजुङ

प्रहरी सेवा

Kopila Nepal

तनहुँ

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

तनहुँ

कानुनी परामर्श

District Police Office

तनहुँ

प्रहरी सेवा

Koshish Nepal

तनहुँ

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

तनहुँ

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

तनहुँ

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

स्याङजा

कानुनी परामर्श

District Police Office

स्याङजा

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

Aawaaj Nepal

सुर्खेत

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सुर्खेत

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

सुर्खेत

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

सुर्खेत

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

सुर्खेत

कानुनी परामर्श

District Police Office

सुर्खेत

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

सुनसरी

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

सुनसरी

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

सुनसरी

अप्रवासन

Raksha Nepal

सुनसरी

आवास

Nepal Mediator Society

सुनसरी

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

सुनसरी

प्रजनन स्वास्थ

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

सुनसरी

अप्रवासन

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

सुनसरी

आवास

Nepal Bar Association

सुनसरी

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सुनसरी

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

सोलुखुम्बु

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सोलुखुम्बु

उपचार सहयोग

District Police Office

सोलुखुम्बु

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिरहा

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

सिरहा

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

सिरहा

कानुनी परामर्श

District Police Office

सिरहा

प्रहरी सेवा

Shakti Samuha

सिन्धुपाल्चोक

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Pourakhi Nepal

जिल्ला

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Pourakhi

जिल्ला

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Nepal Bar Association

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

आवास

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

तेह्रथुम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

तेह्रथुम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Kopila Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Koshish Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

स्याङजा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

स्याङजा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Aawaaj Nepal

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Raksha Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Mediator Society

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Shakti Samuha

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध