लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association म्याग्दी

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

म्याग्दी
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

067-420148, 067-420195

ईमेल