लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association प्यूठान

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

प्यूठान
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

086-420201, 086-420051

ईमेल