लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सोलुखुम्बु

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

सोलुखुम्बु

कानुनी परामर्श

District Police Office

सोलुखुम्बु

प्रहरी सेवा

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

सुनसरी

अप्रवासन

Marie Stopes Nepal

सुनसरी

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

सुनसरी

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

सुनसरी

आवास

Nepal Mediator Society

सुनसरी

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

सुनसरी

आवास

Maiti Nepal

सुनसरी

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सुनसरी

उपचार सहयोग

Pourakhi Nepal

सुनसरी

अप्रवासन

Nepal Bar Association

सुनसरी

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

सुर्खेत

कानुनी परामर्श

Aawaaj Nepal

सुर्खेत

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सुर्खेत

उपचार सहयोग

District Police Office

सुर्खेत

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

सुर्खेत

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

सुर्खेत

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

स्याङजा

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

स्याङजा

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

तनहुँ

कानुनी परामर्श

Koshish Nepal

तनहुँ

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

तनहुँ

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

तनहुँ

उपचार सहयोग

District Police Office

तनहुँ

प्रहरी सेवा

Kopila Nepal

तनहुँ

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

ताप्लेजुङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

ताप्लेजुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

तेह्रथुम

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

तेह्रथुम

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

उदयपुर

कानुनी परामर्श

District Police Office

उदयपुर

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

उदयपुर

आवास

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

उदयपुर

मानसिक स्वास्थ्य

APEIRON Casa Nepal

उदयपुर

आवास

Nepal Bar Association

रुकुम(पश्चिम)

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रुकुम(पश्चिम)

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

रुकुम(पश्चिम)

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

रुकुम(पश्चिम)

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रुकुम(पश्चिम)

उपचार सहयोग

Pourakhi

अप्रवासन

Pourakhi Nepal

अप्रवासन

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Mediator Society

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

आवास

Maiti Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Pourakhi Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Nepal Bar Association

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Aawaaj Nepal

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

स्याङजा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

स्याङजा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Koshish Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Kopila Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

तेह्रथुम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

तेह्रथुम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

आवास

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Pourakhi

जिल्ला

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Pourakhi Nepal

जिल्ला

सेवाको प्रकार

अप्रवासन