लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

ललितपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

नुवाकोट

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काभ्रेपलाञ्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

दाङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

दोलखा

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

भक्तपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

सिन्धुपाल्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

धादिङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

बारा

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Chhori

ललितपुर

आवास

Chhori

ललितपुर

आवास

Chhori

नुवाकोट

आवास

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

ललितपुर

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Asha Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

APEIRON Casa Nepal

सिन्धुली

आवास

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

APEIRON Casa Nepal

उदयपुर

आवास

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

नुवाकोट

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

झापा

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

धादिङ

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

सुनसरी

अप्रवासन

Advocacy Forum

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

बाँके

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

मोरङ

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

धनुषा

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

कास्की

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

मोरङ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Aawaaj Nepal

कालिकोट

आवास

Aawaaj Nepal

बर्दिया

आवास

Aawaaj Nepal

सुर्खेत

आवास

Aawaaj Nepal

दैलेख

आवास

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

आवास

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Asha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Advocacy Forum

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Aawaaj Nepal

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

आवास

Aawaaj Nepal

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

आवास

Aawaaj Nepal

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

आवास

Aawaaj Nepal

जिल्ला

दैलेख

सेवाको प्रकार

आवास