लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Nepal Bar Association

ओखलढुङ्गा

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

ओखलढुङ्गा

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

ओखलढुङ्गा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

पाल्पा

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

पाल्पा

कानुनी परामर्श

District Police Office

पाल्पा

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

पाल्पा

प्रहरी सेवा

District Police Office

पाँचथर

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

पाँचथर

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

पाँचथर

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

परासी

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

परासी

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

परासी

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

परासी

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

पर्वत

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

पर्वत

कानुनी परामर्श

District Police Office

पर्वत

प्रहरी सेवा

PDS (Nepal Public Defender Society)

पर्सा

कानुनी परामर्श

District Police Office

पर्सा

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

पर्सा

प्रजनन स्वास्थ

KIN Nepal

पर्सा

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

पर्सा

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

पर्सा

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

पर्सा

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

पर्सा

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

प्यूठान

उपचार सहयोग

District Police Office

प्यूठान

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

प्यूठान

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

प्यूठान

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

रामेछाप

प्रहरी सेवा

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

रामेछाप

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

रामेछाप

आवास

Nepal Bar Association

रामेछाप

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

रसुवा

आवास

District Police Office

रसुवा

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

रसुवा

अप्रवासन

Maiti Nepal

रसुवा

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

रसुवा

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

रसुवा

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

रौतहट

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रौतहट

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

रौतहट

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रौतहट

उपचार सहयोग

District Police Office

रोल्पा

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

रोल्पा

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

रुपन्देही

मानसिक स्वास्थ्य

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

पाल्पा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

पाल्पा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

पाल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

पाल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पाँचथर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

पाँचथर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

पाँचथर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

KIN Nepal

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

रामेछाप

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

रामेछाप

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

जिल्ला

रामेछाप

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

रामेछाप

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Maiti Nepal

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

रोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

रोल्पा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध