लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

District Police Office

मकवानपुर

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

मकवानपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Maiti Nepal

मकवानपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Pourakhi Nepal

मकवानपुर

अप्रवासन

CWIN (Child Workers in Nepal)

मकवानपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Light House Foundation Nepal

मकवानपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

District Police Office

मनाङ

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

मनाङ

कानुनी परामर्श

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

मोरङ

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

मोरङ

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

मोरङ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

मोरङ

आवास

CWIN (Child Workers in Nepal)

मोरङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

PDS (Nepal Public Defender Society)

मोरङ

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

मोरङ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

मोरङ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

मोरङ

उपचार सहयोग

District Police Office

मोरङ

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

मोरङ

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

मोरङ

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

मोरङ

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

मोरङ

अप्रवासन

Raksha Nepal

मोरङ

आवास

District Police Office

मुगु

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

मुगु

कानुनी परामर्श

District Police Office

मुस्ताङ

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

मुस्ताङ

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

म्याग्दी

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

म्याग्दी

आवास

District Police Office

म्याग्दी

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

नवलपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

नवलपुर

कानुनी परामर्श

District Police Office

नवलपुर

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

नवलपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

नुवाकोट

उपचार सहयोग

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

नुवाकोट

मानसिक स्वास्थ्य

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

नुवाकोट

अप्रवासन

Nepal Bar Association

नुवाकोट

कानुनी परामर्श

Shakti Samuha

नुवाकोट

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

नुवाकोट

आवास

Raksha Nepal

नुवाकोट

आवास

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

नुवाकोट

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Marie Stopes Nepal

नुवाकोट

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

नुवाकोट

अप्रवासन

District Police Office

नुवाकोट

प्रहरी सेवा

Chhori

नुवाकोट

आवास

District Police Office

ओखलढुङ्गा

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Maiti Nepal

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Pourakhi Nepal

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Light House Foundation Nepal

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

मनाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

मनाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

आवास

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Raksha Nepal

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

मुगु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

मुगु

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

मुस्ताङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

मुस्ताङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

म्याग्दी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

जिल्ला

म्याग्दी

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

म्याग्दी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Nepal Bar Association

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Shakti Samuha

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

आवास

Raksha Nepal

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

आवास

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

District Police Office

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Chhori

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा