लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Nepal Bar Association

सिन्धुपाल्चोक

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सिन्धुपाल्चोक

उपचार सहयोग

Shakti Samuha

सिन्धुपाल्चोक

मानव बेचबिखन विरुद्ध

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

सिन्धुपाल्चोक

कानुनी परामर्श

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

सिन्धुपाल्चोक

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

सिन्धुपाल्चोक

आवास

District Police Office

सिन्धुपाल्चोक

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

सिन्धुपाल्चोक

अप्रवासन

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

सिन्धुपाल्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

सिन्धुपाल्चोक

आवास

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

सिन्धुली

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

सिन्धुली

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सिन्धुली

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

सिन्धुली

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिन्धुली

मानसिक स्वास्थ्य

APEIRON Casa Nepal

सिन्धुली

आवास

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

सिन्धुली

आवास

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

Pourakhi Nepal

सर्लाही

अप्रवासन

Nepal Bar Association

सर्लाही

कानुनी परामर्श

District Police Office

सर्लाही

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सर्लाही

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

सर्लाही

प्रजनन स्वास्थ

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

सप्तरी

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

सप्तरी

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सप्तरी

उपचार सहयोग

District Police Office

सप्तरी

प्रहरी सेवा

Raksha Nepal

संखुवासभा

आवास

Nepal Bar Association

संखुवासभा

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

सल्यान

आवास

District Police Office

सल्यान

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सल्यान

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

सल्यान

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

रुपन्देही

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रुपन्देही

उपचार सहयोग

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

रुपन्देही

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

रुपन्देही

अप्रवासन

PDS (Nepal Public Defender Society)

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Manav Sewa Ashram

रुपन्देही

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

रुपन्देही

प्रजनन स्वास्थ

Maiti Nepal

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

रोल्पा

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

रोल्पा

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Shakti Samuha

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

आवास

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

आवास

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Pourakhi Nepal

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Nepal Bar Association

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Raksha Nepal

जिल्ला

संखुवासभा

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

संखुवासभा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Advocacy Forum

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Maiti Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

जिल्ला

रोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

रोल्पा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श