लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Nepal Bar Association

धादिङ

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

धनकुटा

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

धनकुटा

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

धनकुटा

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

धनकुटा

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

धनकुटा

कानुनी परामर्श

District Police Office

धनुषा

प्रहरी सेवा

Advocacy Forum

धनुषा

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

धनुषा

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

धनुषा

आवास

Nepal Bar Association

धनुषा

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धनुषा

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

धनुषा

प्रजनन स्वास्थ

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

दोलखा

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

दोलखा

प्रहरी सेवा

Raksha Nepal

दोलखा

आवास

Pourakhi Nepal

दोलखा

अप्रवासन

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

दोलखा

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

दोलखा

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

डोल्पा

कानुनी परामर्श

District Police Office

डोल्पा

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

डोटी

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

डोटी

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

डोटी

कानुनी परामर्श

District Police Office

डोटी

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पूर्व)

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

रुकुम(पूर्व)

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

गोरखा

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

गोरखा

उपचार सहयोग

District Police Office

गोरखा

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

गोरखा

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

गोरखा

प्रजनन स्वास्थ

Manav Sewa Ashram

गोरखा

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

गुल्मी

आवास

District Police Office

गुल्मी

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

गुल्मी

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

गुल्मी

अप्रवासन

Police - Women’s Cells

गुल्मी

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

गुल्मी

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

गुल्मी

उपचार सहयोग

District Police Office

हुम्ला

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

हुम्ला

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

इलाम

आवास

Nepal Bar Association

इलाम

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

इलाम

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

इलाम

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

इलाम

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

इलाम

कानुनी परामर्श

District Police Office

जाजरकोट

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जाजरकोट

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Advocacy Forum

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Raksha Nepal

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

आवास

Pourakhi Nepal

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

डोल्पा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

डोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पूर्व)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

रुकुम(पूर्व)

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

आवास

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Police - Women’s Cells

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

हुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

हुम्ला

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श