लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बर्दिया

उपचार सहयोग

District Police Office

बर्दिया

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

बर्दिया

आवास

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

बर्दिया

मानसिक स्वास्थ्य

Police - Women’s Cells

भक्तपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

भक्तपुर

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Council

भक्तपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

भक्तपुर

कानुनी परामर्श

Police - Women’s Cells

भक्तपुर

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

भक्तपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Koshish Nepal

भक्तपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Police - Women’s Cells

भक्तपुर

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

भक्तपुर

उपचार सहयोग

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

भक्तपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Mediator Society

भक्तपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

भोजपुर

कानुनी परामर्श

District Police Office

भोजपुर

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

चितवन

मानव बेचबिखन विरुद्ध

KIN Nepal

चितवन

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

चितवन

प्रजनन स्वास्थ

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

चितवन

मानसिक स्वास्थ्य

Pourakhi Nepal

चितवन

अप्रवासन

PDS (Nepal Public Defender Society)

चितवन

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

चितवन

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

चितवन

आवास

Nepal Bar Association

चितवन

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

चितवन

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

डँडेलधुरा

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

डँडेलधुरा

कानुनी परामर्श

District Police Office

डँडेलधुरा

प्रहरी सेवा

Aawaaj Nepal

दैलेख

आवास

Nepal Bar Association

दैलेख

कानुनी परामर्श

District Police Office

दैलेख

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

दाङ

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

दाङ

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

दाङ

आवास

Nepal Bar Association

दाङ

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

दाङ

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

दाङ

उपचार सहयोग

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

दाङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

दार्चुला

कानुनी परामर्श

District Police Office

दार्चुला

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

धादिङ

उपचार सहयोग

Police - Women’s Cells

धादिङ

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

धादिङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Pourakhi Nepal

धादिङ

अप्रवासन

District Police Office

धादिङ

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

धादिङ

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

District Police Office

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

आवास

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Police - Women’s Cells

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Council

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Police - Women’s Cells

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Koshish Nepal

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Police - Women’s Cells

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Mediator Society

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

भोजपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

भोजपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

KIN Nepal

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Pourakhi Nepal

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

डँडेलधुरा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

डँडेलधुरा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

डँडेलधुरा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Aawaaj Nepal

जिल्ला

दैलेख

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

दैलेख

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

दैलेख

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

जिल्ला

दार्चुला

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

दार्चुला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Police - Women’s Cells

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Pourakhi Nepal

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

District Police Office

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श