लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

KIN Nepal

कपिलवस्तु

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Saathi

कपिलवस्तु

आवास

Marie Stopes Nepal

कपिलवस्तु

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

कपिलवस्तु

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

कपिलवस्तु

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

कञ्चनपुर

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

कञ्चनपुर

अप्रवासन

Maiti Nepal

कञ्चनपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Advocacy Forum

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

कञ्चनपुर

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कञ्चनपुर

उपचार सहयोग

Saathi

कञ्चनपुर

आवास

KIN Nepal

कञ्चनपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

कालिकोट

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

कालिकोट

कानुनी परामर्श

Aawaaj Nepal

कालिकोट

आवास

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

कैलाली

आवास

CWIN (Child Workers in Nepal)

कैलाली

बाल उद्दार तथा संरक्षण

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

कैलाली

आवास

Maiti Nepal

कैलाली

मानव बेचबिखन विरुद्ध

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

कैलाली

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

कैलाली

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

कैलाली

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

कैलाली

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

कैलाली

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जुम्ला

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जुम्ला

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जुम्ला

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जुम्ला

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जुम्ला

कानुनी परामर्श

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जुम्ला

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

झापा

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

झापा

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

झापा

कानुनी परामर्श

District Police Office

झापा

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

झापा

मानव बेचबिखन विरुद्ध

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

झापा

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

झापा

मानव बेचबिखन विरुद्ध

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

झापा

मानसिक स्वास्थ्य

Pourakhi Nepal

झापा

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

झापा

अप्रवासन

District Police Office

जाजरकोट

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जाजरकोट

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जाजरकोट

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

इलाम

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

इलाम

कानुनी परामर्श

District Police Office

इलाम

प्रहरी सेवा

KIN Nepal

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Saathi

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

आवास

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Maiti Nepal

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Advocacy Forum

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Saathi

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

आवास

KIN Nepal

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Aawaaj Nepal

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

आवास

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

आवास

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

आवास

Maiti Nepal

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Bar Association

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Pourakhi Nepal

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

AMKAS NEPAL (Aaprabasi Kaamdar Mahila Samuha)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

District Police Office

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा