लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Nepal Bar Association

कास्की

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

कास्की

प्रजनन स्वास्थ

Advocacy Forum

कास्की

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कास्की

उपचार सहयोग

Shakti Samuha

कास्की

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

कास्की

कानुनी परामर्श

CWIN (Child Workers in Nepal)

कास्की

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Raksha Nepal

कास्की

आवास

Pourakhi Nepal

कास्की

अप्रवासन

Raksha Nepal

काठमाडौँ

आवास

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

NWC (National Women Commission)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काठमाडौँ

उपचार सहयोग

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

काठमाडौँ

अप्रवासन

Nepal Mediator Society

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Shakti Samuha

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

CWIN (National Hotline)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Nepal Mediator Society

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Light House Foundation Nepal

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Maiti Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Asha Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Police GBV Van

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

Police Anti- Trafficking Bureau

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Advocacy Forum

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Shakti Samuha

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Raksha Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

आवास

Pourakhi Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Raksha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

NWC (National Women Commission)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Nepal Mediator Society

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Shakti Samuha

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

CWIN (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Nepal Mediator Society

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Light House Foundation Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Maiti Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Asha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Police GBV Van

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

Police Anti- Trafficking Bureau

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य