लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

महोत्तरी

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

महोत्तरी

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

लमजुङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

लमजुङ

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

लमजुङ

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

ललितपुर

आवास

Raksha Nepal

ललितपुर

आवास

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

ललितपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

ललितपुर

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Chhori

ललितपुर

आवास

For the One

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

ललितपुर

आवास

Manav Sewa Ashram

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Mediator Society

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

ललितपुर

प्रजनन स्वास्थ

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Saathi

ललितपुर

आवास

KIN Nepal

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Koshish Nepal

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

ललितपुर

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

खोटाङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

खोटाङ

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काभ्रेपलाञ्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Maiti Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

काभ्रेपलाञ्चोक

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

District Police Office

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

अप्रवासन

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

Police - Women’s Cells

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काभ्रेपलाञ्चोक

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रजनन स्वास्थ

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Manav Sewa Ashram

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काठमाडौँ

उपचार सहयोग

Nepal Mediator Society

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Shakti Samuha

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

PDS (Nepal Public Defender Society)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Light House Foundation Nepal

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Advocacy Forum

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

NWC (National Women Commission)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Marie Stopes Nepal (National Hotline)

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Raksha Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

For the One

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Mediator Society

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Saathi

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

KIN Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Koshish Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Maiti Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Nepal Mediator Society

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Shakti Samuha

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Light House Foundation Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Advocacy Forum

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

NWC (National Women Commission)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Marie Stopes Nepal (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ