लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Marie Stopes Nepal

महोत्तरी

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

महोत्तरी

कानुनी परामर्श

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

लमजुङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

लमजुङ

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

लमजुङ

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

ललितपुर

आवास

Koshish Nepal

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Mediator Society

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

ललितपुर

आवास

Marie Stopes Nepal

ललितपुर

प्रजनन स्वास्थ

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

ललितपुर

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Saathi

ललितपुर

आवास

Manav Sewa Ashram

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

ललितपुर

आवास

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

District Police Office

ललितपुर

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

ललितपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Chhori

ललितपुर

आवास

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

ललितपुर

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

For the One

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

खोटाङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

खोटाङ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काभ्रेपलाञ्चोक

उपचार सहयोग

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काभ्रेपलाञ्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

काभ्रेपलाञ्चोक

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

Pourakhi Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

अप्रवासन

Raksha Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

Asha Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Mediator Society

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

Police GBV Van

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

PDS (Nepal Public Defender Society)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काठमाडौँ

उपचार सहयोग

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Raksha Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Koshish Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Mediator Society

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Saathi

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

For the One

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Raksha Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

Asha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Mediator Society

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Police GBV Van

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा