लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Asha Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Mediator Society

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

CWIN (National Hotline)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police GBV Van

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Subha Abasar Gram Nepal

काठमाडौँ

आवास

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

District Police Office

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Raksha Nepal

काठमाडौँ

आवास

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Police Anti- Trafficking Bureau

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Pourakhi Nepal

काठमाडौँ

अप्रवासन

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

District Police Office

कास्की

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कास्की

उपचार सहयोग

Pourakhi Nepal

कास्की

अप्रवासन

Advocacy Forum

कास्की

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

कास्की

प्रजनन स्वास्थ

Kopila Nepal

कास्की

मानसिक स्वास्थ्य

Shakti Samuha

कास्की

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Manav Sewa Ashram

कास्की

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

कास्की

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

कास्की

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

कास्की

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

कास्की

आवास

Marie Stopes Nepal

कपिलवस्तु

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कपिलवस्तु

उपचार सहयोग

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Maiti Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Asha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Mediator Society

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

CWIN (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police GBV Van

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Subha Abasar Gram Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Raksha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Police Anti- Trafficking Bureau

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

District Police Office

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Pourakhi Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Advocacy Forum

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Kopila Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Shakti Samuha

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Raksha Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

आवास

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग