लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Pourakhi Nepal

काठमाडौँ

अप्रवासन

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

काठमाडौँ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Raksha Nepal

काठमाडौँ

आवास

APEIRON Casa Nepal

काठमाडौँ

आवास

CWIN (Child Workers in Nepal)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

Pourakhi Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

अप्रवासन

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काभ्रेपलाञ्चोक

उपचार सहयोग

Raksha Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

Marie Stopes Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काभ्रेपलाञ्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

काभ्रेपलाञ्चोक

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

खोटाङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

खोटाङ

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

ललितपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Koshish Nepal

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

ललितपुर

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Saathi

ललितपुर

आवास

Raksha Nepal

ललितपुर

आवास

For the One

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

District Police Office

ललितपुर

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

ललितपुर

आवास

Nepal Mediator Society

ललितपुर

कानुनी परामर्श

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

ललितपुर

आवास

Chhori

ललितपुर

आवास

Marie Stopes Nepal

ललितपुर

प्रजनन स्वास्थ

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

KIN Nepal

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

लमजुङ

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

लमजुङ

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

लमजुङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

महोत्तरी

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

महोत्तरी

कानुनी परामर्श

District Police Office

मकवानपुर

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

मकवानपुर

अप्रवासन

CWIN (Child Workers in Nepal)

मकवानपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Raksha Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

APEIRON Casa Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आवास

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Raksha Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Koshish Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Saathi

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Raksha Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

For the One

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Mediator Society

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

KIN Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

District Police Office

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Pourakhi Nepal

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श