लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Marie Stopes Nepal (National Hotline)

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

काठमाडौँ

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Advocacy Forum

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

District Police Office

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

काभ्रेपलाञ्चोक

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

काभ्रेपलाञ्चोक

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काभ्रेपलाञ्चोक

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

अप्रवासन

Raksha Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

काभ्रेपलाञ्चोक

आवास

Nepal Bar Association

खोटाङ

कानुनी परामर्श

District Police Office

खोटाङ

प्रहरी सेवा

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

ललितपुर

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

ललितपुर

कानुनी परामर्श

Koshish Nepal

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

ललितपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Marie Stopes Nepal

ललितपुर

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

ललितपुर

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Saathi

ललितपुर

आवास

Chhori

ललितपुर

आवास

Nepal Mediator Society

ललितपुर

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

ललितपुर

आवास

For the One

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Raksha Nepal

ललितपुर

आवास

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

ललितपुर

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

ललितपुर

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

ललितपुर

आवास

Manav Sewa Ashram

लमजुङ

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

लमजुङ

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

लमजुङ

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

महोत्तरी

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

महोत्तरी

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

मकवानपुर

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

मकवानपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

मकवानपुर

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Advocacy Forum

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Police - Women’s Cells

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Maiti Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Nepal Bar Association

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Pourakhi Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

Raksha Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Bar Association

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

District Police Office

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

BVS- Nepal (Burn Violence Survivors)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आगजनी (शरीर दहन) तथा तेजाब आक्रमण

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Bar Association

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Koshish Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Saathi

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Nepal Mediator Society

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Chhori

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

For the One

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Raksha Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

LACC (Legal Aid and Consultancy Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

KIN Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

WOREC (Women's Rehabilitation Center)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

आवास

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

Nepal Bar Association

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Nepal Bar Association

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

FWLD (Forum for Women, Law and Development)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Nepal Bar Association

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श